YÊU CẦU RÚT TIỀN

YÊU CẦU RÚT TIỀN

Ngân hàng

Tên tài khoản ngân hàng

Số tài khoản ngân hàng

Remaining Turnover

Số dư

Số tiền rút